Celem konkursu jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2014 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe), oraz promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Stolicy. Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzona jest w życie procedura konkursowa.
W celu zgłoszenia inicjatywy należy wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy bądź Kartę potwierdzenia udziału inicjatywy, i dostarczyć je osobiście, mailowo bądź drogą pocztową do Centrum Komunikacji Społecznej. Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy za pomocą formularza on line dostępnego na stronie konkursu.
Po więcej informacji na temat konkursu oraz zgłaszania inicjatyw zapraszamy na stronę http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2014

 

S3KTOR ulotka 2014b