Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na świadczenie usług:
- instruktora terapii uzależnień (3 godziny w tygodniu)
- pielęgniarki edukatora (3 godziny w tygodniu)
- psychologa ds. przemocy w rodzinie (3 godziny w tygodniu)
- psychologa (3 godziny w tygodniu)
- prawnika (3 godziny w tygodniu)

Osoby składające ofertę na świadczenie powyższych usług powinny posiadać kwalifikacje z zakresu ww. specjalizacji, a ponadto powinny posiadać kwalifikacje z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki HIV/AIDS oraz powinny posiadać znajomość oferty m.st. Warszawy w zakresie profilaktyki uzależnień, lecznictwa i przeciwdziałania przemocy i profilaktyki HIV/AIDS.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów mieści się w miesiącu grudniu 2012 r. przy
ul. Goplańskiej 44 , od stycznia 2013 r. przy ul. Wiertniczej 26 i udziela osobistych i telefonicznych konsultacji i porad osobom i rodzinom z  problemem alkoholowym oraz osobom doznającym przemocy domowej.

Ofertę należy przygotować wg „formularza oferty” stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia przy uwzględnieniu godzinowych stawek TARYFIKATORA działań określonych w Miejskich Programach na rok 2013 (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wilanów, www.wilanow.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia w Ogłoszeniach  pn. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na świadczenie usług w zakresie konsultacji i porad w  Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta na świadczenie usług (wpisać nazwę specjalisty) w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. ”.

Formularz oferty wraz z dokumentami, o których mowa powyżej należy składać w  Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul.  Stanisława Kostki Potockiego 11 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada  2012 r. do godz.16.00 (decyduje data wpływu do kancelarii) lub przesłać na adres: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa (decyduje data wpływu do kancelarii)

W przypadku złożenia przez oferentów kilku ofert na różne stanowiska – do każdej z ofert należy dołączyć kopie wymaganych dokumentów, określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Oferenci, którzy zaproponują jednakowe stawki na takie samo stanowisko, zostaną zaproszeni do złożenia „formularza oferty” z nową stawką. W takim przypadku wystarczające będzie złożenie nowej oferty, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, bez konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Złożenie Formularza Oferty bez wymaganych załączników, spowoduje odrzucenie oferty.
Weryfikacji złożonych ofert dokona Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów, który jest realizatorem w Dzielnicy Wilanów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.