Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wydanej dnia 27.04.2016 r. decyzji Nr 8/P/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sytej i ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.