Ogłoszenie o zarządzeniu nr 299/2016  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.