Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, że 30 września 2013 r. mija termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2012 r., poz. 1356).

Termin, o którym mowa w art. 11 ust. 7 cyt. wyżej ustawy nie podlega przywróceniu. Niewniesienie opłaty w terminie (do 30 września 2013 r.) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z dniem 1 października 2013 r.
Opłaty należy dokonać na rachunek:

32 1030 1508 0000 0005 5001 6168

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11.

Kontakt: Urząd Dzielnicy Wilanów, Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, tel. 22 116 87 66.