Komisja dokonała wyboru oferty, spełniającej kryteria konkursu na najem lokalu użytkowego nr 0.21 o powierzchni 46,51 m2 przy ul. Wiertniczej 26, złożonej przez FITNESS CLUB S4 Bartosz Kowalczyk, Rafał Woźniak Spółka Jawna, która zaoferowała miesięczną stawkę czynszu netto 52 zł/m2

Skargi na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu uczestnicy konkursu mogą składać do Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11, w terminie 3 dni roboczych od daty wywieszenia niniejszego komunikatu.

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu zostanie umieszczony na okres 14 dni na stronie internetowej www.wilanow.pl, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11 niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych skarg.


Przewodniczący Komisji     - Joanna Agata Pekolska (…)    
Członek Komisji        - Robert Stawarz    (…)
Członek Komisji        - Paweł Gruszka    (…)
Członek Komisji        - Agnieszka Borowa    (…)