zakochaj_sie_w_warszawie_zielonej.jpgInformacja Miasta Stołecznego Warszawy o dostępnych funduszach wsparcia inwestycji ekologicznych służących ograniczeniu niskiej emisji i ochronie klimatu.

Co roku uruchamiany jest program o dofinansowanie modernizacji kotłowni oraz zakupu i montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w ramach wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacje szczegółowe znajdują się pod linkiem


Dofinansowanie jest również możliwe z budżetu Urzędu m.st. Warszawy:
Informacje szczegółowe znajdują się pod linkiem


Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 518, t.j.).
1. Modernizacja kotłowni
2. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
3. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
4. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
5. Pozostałe inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej